top of page

Gizlilik Politikası

Franchise Alan/Adayları için Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Y Pazarlama İletişim Hizmetleri Ltd.Şti. (“Good For You” ya da “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor, Şirketimiz ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz.


Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz, Kanun hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Kişisel verileriniz franchise başvurularının alınması ve uygunluğunun değerlendirilmesi, franchise alan aday başvurusunun ve aday seçim kriterlerinin değerlendirilmesi,  aday seçme amaçlı kontrollerin yapılması, Franchise Alan Aday’ın Şirket ile ticari çalışma koşullarına uyumunun denetimi, değerlendirilmesi, franchise adaylarına süreç hakkında bilgi verilmesi, iletişim kurulması, ticari ilişki kurulması, sözleşme ifası, fatura oluşturulması, mutabakatların yapılması, franchise alanlara eğitimler verilmesi, acil durumlarda ulaşılabilmesi,  Şirketimizin meşru menfaati kapsamında mağazalarımızın fiziki mekan güvenliğinin sağlanması, Sosyal medya hesaplarımızın yönetilmesi ve bu kanallar üzerinden bizimle kuracağınız iletişimin yürütülmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, hukuk süreçlerin takibi ve yönetimi, resmi makamlardan işin ve faaliyetin ifası için gerekli izinlerin başvuru süreçlerinin yönetimi  gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Good For You, kişisel verilerinizi Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında, Şirket ve/ya franchise işletme faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtılması, ürün tedariklerinin   yapılabilmesi, franchise işletmeleri ve müşteriler arasındaki ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, kolluk kuvvetleri, adli makamlar, kanunun yetkili özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

3. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Kişisel verileriniz, Kanunun’un 5. Maddesine yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak “Good For You” websitesinde ve sosyal medya hesaplarında form doldurmak suretiyle, e-posta, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki aşağıdaki haklara sahip olup, söz konusu taleplerinizi Şirketimizin aşağıdaki iletişim adresine yazılı olarak ve info@goodforyoutr.com e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.


a) Şirket’in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c) Şirketin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvanı          : Y PAZARLAMA İLETİŞİMHİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Mersis No     : 850504

E-mail          : info@goodforyoutr.com

bottom of page